concept_logo2Batterivatten.se

Välkommen Översikt Lönsamhetsberäkning Webbutik Kontakta oss

 

Silex II

Silex II är ett komplett systemet som levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. Avjoniserat vatten används oftast i stället för destillerat vatten, där man ställer höga krav.  Anjoniserat vatten är renare jämfört med destillerat vatten, som har en ledningsförmåga på 7-20 µS/cm.

 

Frågor? Kontata oss gärna på 0520-743 00 eller skicka E-post>> 

 

Starta bildspel för batterivatten

 

Silex II levereras komplett med:

1 st Silex II behållare inkl rörsystem och ventiler

1 st Konduktivitetsmätare typ ST-3 

st3

1 st Transformator 6 VA

1 st Silex II patron inkl. emballage

Totalpris: 

10 185 SEK exkl. moms

 

Gå till webbutik >>

 

Gå till lönsamhetsberäkningen>>

 

Batterivatten

 

Batterivatten är en viktig faktor när det gäller batteriets livslängd och kapacitet. När batteriet laddas alstras värme som får vattnet i batterisyran att avdunsta.

Avdunstningsförlusterna måste ersättas med avjoniserat vatten. Ju renare vatten som används ju mindre slam får man i cellerna, och därigenom minskas risken för driftsstörningar.

När vattnet avdunstar är det avjoniserat vatten som försvinner. Om vattnet med sämre kvalitet används kommer föroreningarna från vattnet att stanna kvar i cellerna. Om inte vatten tillsätts i samband med laddning riskerar man att plattorna blir förstörda och kapaciteten sjunker.

 

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren. Man undviker därmed dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

 

Batterivattenutrustningar finns i två storlekar: Silex 1 och Silex 2. Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns uppsamlingstank, reducerventil och konduktivitetsmätare med larm.

 

Funktion

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

 

Silex-systemet

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

 

Användning

 

Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

 

Silex II

Filterhus och rörsystem är utfört av plast. Anläggningen är dimensionerad för ett arbetstryck på max 6 bar. Ledningarna och ventiler efter anläggningen skall utföras i PVC eller rostfritt stål.

 

Kontroll av utrustningen

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts patronen, och anläggningen är klar för drift. Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.

 

Serviceregeneration

Den använda patronen returneras till regenerationscentralen, där den behandlas med kemikalier och åtskiljs i katjon och anjonbytare som uppladdas med antingen saltsyra eller natriumhydroxid, sköljs, blandas och packas. En operation som vid regeneration på plats kräver ca 3 arbetstimmar samt en dyr utrustning. Varje batch genomgår en noggrann kvalitetskontroll.

 

Vattnets kvalité

Vattnets ledningsförmåga anges i micro Siemens (uS/cm). Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. En Silexpatron ger ca 60 % av sin kapacitet vid 0,1 uS/cm (motsvarande ett motstånd på 10 mOhm). De resterande 40% av kapaciteten har en ledningsförmåga under 5 uS/cm.

 

Patronkapacitet

Grundkapaciteten gäller för vanligt kommunalt vatten med ett moderat saltinnehåll. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets saltinnehåll omräknat i total hårdhet.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

silexspec

 

 

 

  Copyright 2006 Batterivatten.se